UBYTOVACÍ PORIADOK vo vozňoch špeciálnej stavby

 1. Lôžkové vozne sú zaradené do vozňových tried :
  • 1. trieda v usporiadaní pre jedného cestujúceho v oddieli 1/1 Single
  • 2. trieda v usporiadaní pre dvoch cestujúcich v oddieli 2/1
  • 2. trieda v usporiadaní pre dvoch cestujúcich v oddieli 3/2
 2. Ležadlové vozne sa zaradené do vozňových tried :
  • v usporiadaní pre 4 cestujúcich v oddieli 4/6
  • v usporiadaní pre 6 cestujúcich v oddieli 6/6
LÔŽKA A LEŽADLÁ
 1. Ceny lôžok / ležadiel sú uvedené v Cenníku.
 2. Dopravca vydá miestenku, lôžkový/ležadlový lístok súčasne s cestovným lístkom alebo na základe predloženého platného cestovného lístka. Miestenka, lôžkový/ležadlový lístok platí len spolu s cestovným lístkom a len zo a do stanice, ktorá je na nich uvedená.
 3. Ak cestujúci žiada pre dieťa do dovŕšeného 6. roku veku miesto vo vlaku, do ktorého je povinnosť alebo možnosť zakúpiť miestenku, je povinný zakúpiť miestenku i pre toto dieťa. Pre dve deti do dovŕšeného 6. roku veku, pre ktoré sa vyžaduje len jedno miesto, je cestujúci povinný zakúpiť jednu miestenku, cestovné sa neplatí.
 4. Dve deti do 6 rokov, ak sa pre ne nežiada samostatné lôžko/ležadlo, sa prepravujú v lôžkových/ležadlových vozňoch bezplatne.
  Ak cestujúci požaduje pre jedno alebo dve deti od 6 do 10 rokov jedno lôžko/ležadlo, zaplatí okrem polovičného cestovného pre každé dieťa iba jeden lôžkový/ležadlový lístok. Za každé dieťa od 6 do 10 rokov, pre ktoré sa žiada samostatné lôžko/ležadlo, zaplatí okrem polovice obyčajného cestovného aj lôžkový/ležadlový lístok. Každé dieťa staršie ako 10 rokov musí mať okrem cestovného lístka samostatný lôžkový/ležadlový lístok.
 5. Ak cestujúci v lôžkovom/ležadlovom vozni požaduje kupé s niekoľkými lôžkami/ležadlami len pre seba, je povinný predložiť toľko cestovných a lôžkových/ležadlových lístkov príslušnej vozňovej triedy a príslušného druhu vlaku, koľko je miest v kupé.
 6. Pri použití lôžka single (kupé s jedným lôžkom 1. triedy) cestujúci zaplatí iba jeden cestovný lístok 1. vozňovej triedy a cenu za lôžko single uvedenú v Cenníku.
 7. Ak dvaja cestujúci rôzneho pohlavia požadujú cestovať spolu v jednom lôžkovom kupé 2. vozňovej triedy, sú povinní predložiť toľko cestovných a lôžkových lístkov koľko je miest v kupé.
 8. Cestujúci, ktorý s lôžkovým lístkom a cestovným lístkom vyššej vozňovej triedy použije na vlastnú žiadosť lôžko nižšej triedy/ resp. ležadlo, nemá nárok na vrátenie rozdielu cien príslušných lôžkových/resp. ležadlových lístkov, ani rozdielu cien cestovného.
 9. Prerušením cesty končí platnosť lôžkového/ležadlového lístka v stanici, kde bola cesta prerušená.
 10. Lôžkový/ležadlový lístok možno zakúpiť, ak sú miesta voľné, aj u sprievodcu lôžkového/ležadlového vozňa na základe predloženého platného cestovného lístka. Ak cestujúcemu nemôže byť pridelené miesto v lôžkovom/ležadlovom vozni, je cestujúci povinný vozeň opustiť najneskôr v najbližšej stanici, kde vlak pravidelne zastavuje.
 11. Ležadlové vozne majú spoločné kupé pre mužov a ženy. Lôžkové vozne majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy.
 12. Cestujúci s lôžkovým/ležadlovým lístkom stráca na svoje miesto nárok, ak ho neobsadí do 15 minút po odchode vlaku zo stanice, na  ktoré lôžkový/ležadlový lístok platí.
 13. V lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci povinný pri nastúpení cesty odovzdať sprievodcovi lôžkového/ležadlového vozňa na účely kontroly do úschovy všetky cestovné doklady a nechať ich uschované po celý čas cesty s výnimkou preukazov poslancov NR SR, sudcov Ústavného súdu SR a držiteľov preukazov ŠOD a ŠOTD.
 14. Steward lôžkového/ležadlového vozňa je povinný cestujúceho zobudiť v čase, ktorý cestujúci určil. Ak si cestujúci tento čas neurčil, steward ho zobudí najneskôr 30 minút pred jeho cieľovou stanicou. Pri odchode mu vráti uschované cestovné doklady.
 15. V lôžkových/ležadlových vozňoch sa miesta na ležanie upravujú najneskôr od 22. hodiny a na sedenie od 8. hodiny. So súhlasom všetkých ostatných cestujúcich v tom istom kupé sa kupé môže upraviť aj v inom čase. V čase nočného pokoja od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané akýmkoľvek spôsobom rušiť nočný pokoj (napr. mobilné telefóny).
 16. Cestujúci môže so sebou do lôžkového/ležadlového vozňa vziať predmety, ktoré je dovolené prepravovať ako príručnú batožinu, ak na ich umiestnenie stačí priestor v kupé na ne určený. Ukladať batožinu na chodbách nie je dovolené.
 17. V lôžkovom/ležadlovom vozni, ak má cestujúci zaplatené osobitné kupé, je možné prepravovať maximálne dvoch psov, ktorých nie je povolené umiestniť na lôžko/ležadlo. Mimo kupé je cestujúci povinný psa držať na vôdzke a je povinný mu nasadiť ochranný košík.
 18. Ak cestujúci odriekne miesto v lôžkovom/ležadlovom vozni najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odchodom vlaku z východzej stanice vlaku, vráti sa mu cena lôžkového/ležadlového lístka po odpočítaní storno poplatku za odrieknutie miesta uvedeného v Cenníku.
 19. Cestujúci môže požadovať vrátenie sumy zaplatenej za lôžko/ležadlo a odškodnenie, ak nemohol lôžko/ležadlo využiť úplne alebo na časti cesty z príčin na strane dopravcu, alebo nebolo cestujúcemu pridelené náhradné miesto.
  V prípade poskytnutia náhradného miesta v tom istom vlaku dopravca cestujúcemu sumu za miestenku alebo lôžko (ležadlo) nevyplatí.
  Ak sa cestujúci z uvedeného dôvodu vzdá cesty, dopravca mu vráti aj zaplatené cestovné.
  Skutočnosti oprávňujúce na vrátenie zaplatených súm si cestujúci musí dať potvrdiť dopravcovi.
 20. Cestujúcim nie je povolené:
  • zdržiavať sa v služobnom oddieli stewarda vozňa
  • navštevovať iných cestujúcich bez ich súhlasu a počas nočného kľudu a rušiť nočný kľud
  • zdržiavať sa v lôžkovom, alebo ležadlovom vozni bez platných cestovných dokladov pre tento vozeň
  • používať elektrické spotrebiče s výnimkou holiaceho strojčeka
 21. Cestujúci ubytovaní v lôžkovom, alebo ležadlovom vozni majú právo požadovať všetky služby od stewarda počas celej cesty, teda i v čase nočného kľudu s výnimkou úseku, v ktorom má steward dobu odpočinku a v úseku, v ktorom prebieha pasová kontrola nutná k prechodu štátnych hraníc. O odpočinkovej dobe musí steward cestujúcich informovať výveskou.
 22. Cestujúcim v lôžkovom, alebo ležadlovom vozni sa poskytujú tieto služby:
  • ubytovanie v príslušnej triede lôžkového alebo ležadlového vozňa
  • úprava oddielu na ležanie alebo sedenie
  • predaj studených a teplých nápojov a jednoduchého občerstvenia s donáškou v lôžkových vozňoch, v ležadlových predaj u stewarda
  • všetky dostupné dopravné informácie
 23. Steward je povinný:
  • pomáhať cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozňa
  • pri vyradení vozňa, pri radení nižšej kategórie vozňa, vypísať hlášenku K 4-175 a odovzdať ju s ostatnými dokladmi cestujúcemu
  • v lôžkových vozňoch uviesť cestujúcich na miesta podľa lôžkových lístkov
  • poskytovať všetky dostupné dopravné informácie
 24. Steward je oprávnený:
  • v spolupráci s vlakovou čatou uložiť, a oproti potvrdeniu inkasovať určené pokuty za porušenie ustanovení Železničného prepravného poriadku cestujúcimi
  • v spolupráci s vlakovou čatou v odôvodnených prípadoch vylúčiť cestujúceho z prepravy.
 25. Cestujúci je na požiadanie stewarda povinný predložiť platný preukaz totožnosti .
 26. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu počas prepravy na batožinách, prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal u seba len vtedy, ak bola škoda vyvolaná zvláštnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Dopravca tu preto nezodpovedá za odcudzenie uvedených vecí prepravovaných v kupé lôžkového resp. ležadlového vozňa.
 27. Fajčenie v oddieloch lôžkových vozňov je dovolené iba so súhlasom všetkých cestujúcich v oddieli. V ležadlových vozňoch nie je fajčenie dovolené.